Bra EØS-utval, dårleg mandat

7 01 2010

Det har i lengre tid vore interne debattar mellom regjeringspartia om korleis løftet om ei utreiing om EØS skal oppfyllast. Eigentleg skulle utfallet offentleggjerast før jul, men det har blitt forsinka, truleg på grunn av intern usemje. No har både utvalet og samansetninga blitt offentleggjort.

Regjeringa ser ut til å ha greidd å setta saman eit breidt og fint utval som skal saumfara EØS-avtala og verknadane av henne. Utvalet er prega av ekspertar, men ein god del av dei har ei tydeleg forankring i andre miljø. Kampanjeorganisasjonane på ja- og neisida har ingen grunn til å vera misnøgde med at dei ikkje er teke direkte med. Dette utvalet vil, så vidt eg kan sjå, kunne levera

Leiaren av utvalet er Fredrik Seiersted. Så vidt eg veit er han EU-tilhengar, men ikkje blind for dei problematiske sidene ved EU-retten.  Han kjempa Noreg si sak som regjeringsadvokat i Heimfallssaka og speleautomatsaka, og har nok vunne ein del tillit i mange miljø på grunn av innsatsen sin der. Han har publisert mykje om EØS-rett.

Nestleiaren er jurist, næringslivsmenneske og tidlegare SP-statssekretær, Liv Monica Stubbholt.

Elles sitt det i utvalet fagpersonar som plar vera ganske så EU-glade, som Frank Årebrot, Helene Sjursen og FAFO-mannen Dølvik. Dag Seierstad er ein tilsvarande fagperson med nei-forankring som har fått plass i utvalet. I tillegg sitt det til alt hell òg ein del fagfolk som ikkje tidlegare har hatt noko profilert syn på EU.

Utvalet har fått i oppdrag å sjå på alle mulege slags konsekvensar av EØS. I formuleringane er det tydeleg å sjå formuleringar frå SP og SV, til dømes

” Eksempler på områder det kan være naturlig å utrede er bl.a. distriktspolitikk, demokrati på alle styringsnivå, nærings- og arbeidsliv samt forvaltning av naturressurser og miljø.” Vidare har SP fått gjennomslag for sin ide om at utvalet skal henta inn forskingsbidrag frå sør. Det er veldig positivt, og kan gje interessante perspektiv.

Hovudproblemet med mandatet er det som ikkje står der, nemleg at det ikkje står at ein skal utreia alternativ til EØS. Alle sider og posisjonar i EU-debatten burde vera interesserte i å få fram meir kunnskap om alternativa til EØS. Dei som er mot EU og mot EØS treng det for å komma nokon veg med den saka. Dei som er for EU burde innsjå at me ikkje kjem inn med det fyrste, og burde difor vera villige til å undersøka om EØS er den nest beste løysinga, eller om det finst andre måtar å ordna tilhøvet til EU på fram til me eventuelt ein gong i framtida skal inn. Dei som er for EØS og mot EU burde ha interesse i å få ei utreiing av alternativa. Om dei har tru på sitt eige standpunkt ville dei jo meina at ei sånn utreiing måtte ha konkludert med at EØS er det beste alternativet. Då ville EØS-tilhengarane stått mykje sterkare i debatten enn det dei gjer i dag, kor avtala blir kritisert av både ja –o g nei-sida.

Vonleg vil utreiinga føra til meir debatt om EØS, og det kan på sikt føra til auka interesse for alternativa. Det er vidare verdt å merka seg at utvalet skal jobba på ein utoverretta måte, og trekka inn organisasjonar og folk flest i arbeidet. Det står mellom anna at: ”Utvalget skal som ledd i sitt arbeid bidra til en åpen og inkluderende prosess gjennom seminarer, debattmøter mm.”

Les heile samansetninga

Les mandatet

Advertisements

Handlingar

Informasjon

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s
%d bloggarar likar dette: